Wypracowanie innowacyjnych narzędzi diagnozowania kompetencji zawodowo-społecznych i zainteresowań zawodowych osób z niepełnosprawnych umysłowo- ułatwiających ich aktywizację zawodową i społeczną” dofinansowany jest z Działania 6.1 Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałania 6.1.1. w ramach Europejskiego Funfuszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki

#

Aktualności

Samodzielni.org.pl / Aktualności
1 lipca 2014 r.

Zapraszamy do korzystania z ostatecznej wersji platformy e-learningowej przygotowanej w ramach projektu innowacyjnego.

http://portal.samodzielni.org.pl/

 

W celu uzyskania dostępu do platformy prosimy o kontakt i przesłanie na adres mailowy innowacje@kde.edu.pl zgłoszenia aktywizacji indywidualnego loginu i hasła.

 

Na platformie umieszczone są już elektroniczne wersje „Kwestionariusza kompetencji społeczno-zawodowych” i „Testu preferencji do wykonywania określonych typów czynności zawodowych”.

 

Platforma ponadto zawiera szkolenia z zakresu korzystania z jej zasobów, Elektroniczne wersje podręczników i scenariuszy warsztatów wraz z materiałami pomocniczymi do przeprowadzenia warsztatów oraz bibliotekę dodatkowym materiałów pomocnych w pracy.

Procedura postępowania

 1. Zalogowanie na stronie http://portal.samodzielni.org.pl/
 2. Wejście w menu administracja – zmiana i uzupełnienie informacji zawartych w profilu użytkownika
 3. Zapoznanie się z szkoleniami zawartymi w części „Instrukcja poruszania się w zasobach portalu”
 4. Zapoznanie się ze „Szkoleniami z zakresu projektu”, dla nowych użytkowników związane z zaliczeniem krótkich testów
 5. Korzystanie z pozostałych zasobów portalu.
29 listopada 2013 r.

Zapraszamy do korzystania z platformy komunikacyjno – e-learningowej przygotowanej w ramach projektu innowacyjnego.

 

www.lodzkie.kde.edu.pl

 

 

W celu uzyskania dostępu do platformy prosimy o kontakt i przesłanie na adres mailowy innowacje@kde.edu.pl zgłoszenia aktywizacji indywidualnego loginu i hasła.

 

 

Materiały zamieszczone na platformie oraz jej modalności

Na platformie zamieszczone są obecnie trzy typy materiałów:

 • Pliki komunikacyjne ułatwiające wymianę informacji

 

 • Zasoby w postaci katalogu narzędzi oraz publikacji związanych z tematem aktywizacji zawodowej oraz społecznej osób niepełnosprawnych intelektualnie

 

 • Elementy wykorzystywane podczas szkoleń ( prezentacje w Power Poincie, pliki tekstowe)

 

Platforma ponadto zawiera możliwość tworzenia szkoleń e -  learningowych, z oprogramowaniem statystycznym, wirtualną możliwością zaliczania testów, forum użytkowników.

 

Materiały takie zostaną, zgodnie z harmonogramem oraz budżetem projektu, wprowadzone w styczniu 2014 r.

 

Zasoby znajdujące się obecnie na platformie służą wymianie informacji oraz szkoleniu użytkowników w projekcie i stanowią ramę, która zostanie wypełniona w fazie upowszechnienia.

 

Procedura postępowania

 

1. Zalogowanie na stronie www.portal.edukacjapolska.net

 

2. Kliknięcie w klawisz „więcej” w oknie „ Moje ścieżki szkoleniowe”.

Dla projektu  -  Wypracowanie innowacyjnych narzędzi diagnozowania kompetencji zawodowo- społecznych i zainteresowań zawodowych osób niepełnosprawnych umysłowo – ułatwiających ich aktywizację zawodową i społeczną –  zamieszczonych jest na platformie  obecnie pięć ścieżek edukacyjnych

 • Platforma komunikacyjna – ścieżka zatytułowana – „ Narzędzia badawcze projektu nr POKL06.01.01-10-004-11″

 

 • Platforma e- learningowa – ścieżka zatytułowana – „ E-learning uzupełnienie szkoleń użytkowników”

 

  • Na ścieżce tej znajdują się obecnie materiały pomocnicze używane w szkoleniach grupy użytkowników. Szkolenia e – learningowe zostaną zamieszczone w styczniu 2014 roku, zgodnie z harmonogramem oraz budżetem projektu.

   

  • Okno z materiałami pochodzącymi z innych projektów POKL oraz Equal skierowanymi do osób zajmujących się tematyką aktywizacji zawodowej oraz społecznej osób niepełnosprawnych intelektualnie – ścieżka zatytułowana „Materiały POKL i EQUAL”

   

  • Okno z zamieszczonymi wszystkimi elementami składającymi się na produkt finalny w projekcie – ścieżka zatytułowana „ Ostateczna wersja produktu finalnego”

   

  • Okno zawierające materiały wykorzystane w szkoleniu równościowym  – ścieżka zatytułowana – „ Szkolenie równościowe”.

 

3. W celu otwarcia zasobów znajdujących się w poszczególnych ścieżkach należy kliknąć w tekst  pod pozycją  „Nazwa”  w tabeli, znajdujący się z lewej strony po numerze ID danej ścieżki szkoleniowej.

 

4. Procedura opisana w punkcie nr 3 obowiązuje także podczas otwierania poszczególnych zasobów/ plików.

 

28 listopada 2013 r.

W dniu 29.11.2013 do Sekretariatu Regionalnej Sieci Tematycznej w Łodzi zostanie złożony produkt finalny opracowany w ramach projektu innowacyjnego PI Wypracowanie innowacyjnych narzędzi diagnozowania kompetencji zawodowo – społecznych i zainteresowań zawodowych osób niepełnosprawnych umysłowo – ułatwiających ich aktywizację zawodową i społeczną.

#
 • unia europejska -program kapitał ludzki - logotyp
 • Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • unia europejska -europejski fundusz spójności - logotyp